Rok szkolny 2008/2009

Spotkania klubowe w I semestrze poświęciliśmy na pogłębienie naszej wiedzy na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Rozmawialiśmy o dokumentach zawierających katalog tych praw, o instytucjach, które stoją na ich straży. Zastanawialiśmy się dlaczego, nawet w krajach demokratycznych, te prawa są łamane. 10 grudnia 2008 roku, w związku z przypadającą 60 rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, zorganizowaliśmy szkolny konkurs wiedzy o prawach człowieka. Wszystkie klasy przygotowały plakaty pod hasłem „10 najważniejszych praw człowieka”, a 5 uczniów wzięło udział w ustnym etapie turnieju, który został rozegrany na forum szkoły. Jury, złożone z nauczycieli, za najlepszy plakat uznało prace klasy II b. Natomiast konkurs wiedzy o prawach człowieka wygrała uczennica kl. I c Anna Dyszkiewicz.

18 grudnia po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe. Oprócz opłatka i serdecznych życzeń była choinka, kolędy, słodycze, zimne ognie i rozmowy o rodzinnych zwyczajach.

Tematyka spotkań w II semestrze to „Dialog międzykulturowy”

Z grupą uczniów, realizujących pod kierownictwem p. J. Mackiewicza projekt „Przywróćmy pamięć”, uczestniczyliśmy w dwóch wycieczkach do Tykocina i Białegostoku – Szlakiem dziedzictwa żydowskiego. Odwiedziliśmy także meczet i cmentarz w Kruszynianach. Braliśmy udział w spotkaniu z emerytowanym nauczycielem historii, p. Edmundem Gabrelem, który opowiadał o przedwojennej, wielokulturowej społeczności suchowolskiej.

30 kwietnia zorganizowaliśmy Dzień Europejski. Wracając do pomysłu sprzed 5 lat, przyjęliśmy formułę Biesiady Europejskiej. Zaangażowanie i kreatywność wszystkich klas biorących udział w zabawie sprawiły, że jurorzy mieli duże problemy z ustaleniem werdyktu. Ostatecznie 1 miejsce przyznano kl. II b za prezentację Italii.

2 czerwca 2009 r. w ramach akcji „Młodzi głosują” zorganizowaliśmy prawybory do Parlamentu Europejskiego. Zważywszy, że udział w wyborach był rzeczywiście wolny, frekwencja - 60% może zadawalać. Zwyciężyła Platforma Obywatelska przed PiS, Samoobroną i PSL.

Rok szkolny 2007/2008

Tradycyjnie ju¿, nasze spotkania w nowym roku szkolnym i w odœwie¿onym sk³adzie, rozpoczêliœmy od ró¿nego rodzaju gier i zabaw integracyjnych (I ja te¿!, Mrugam do Ciebie, Przynios³em list do kogoœ kto ..., Ja nigdy, Domino).

We wrzeœniu i paŸdzierniku tematyka naszych spotkañ koncentrowa³a siê wokó³ takich problemów jak: nietolerancja, dyskryminacja, wykluczenie. Próbowaliœmy uœwiadomiæ sobie nasze w³asne uprzedzenia i schematy myœlowe przedstawiaj¹c stereotypy narodowe w wersji komiksowej czy przeprowadzaj¹c „debatê za i przeciw” wobec takich tez jak: Lepiej byæ Murzynem ni¿ homoseksualist¹; Imigranci ze Wschodu zabieraj¹ Polakom miejsca pracy; Poprzez udzia³ w grze „Eurokolej a la carte” spojrzeliœmy na w³asne uprzedzenia w nastêpuj¹cej sytuacji: tygodniowa podró¿ poci¹giem z Lizbony do Moskwy i koniecznoœæ wyboru z listy kilkunastu osób ró¿nych nacji, o odmiennych pogl¹dach, zainteresowaniach, preferencjach 3 osób, z którymi chcielibyœmy dzieliæ przedzia³ oraz 3 osób, z którymi nie chcielibyœmy siê znaleŸæ w wagonie sypialnym. Gra planszowa „Gra w ¿ycie” pozwoli³a nam zobaczyæ œwiat z punktu widzenia ludzi szykanowanych, wykluczonych, dyskryminowanych z powodu wieku, p³ci, rasy, religii, wygl¹du, choroby.

W listopadzie i grudniu pog³êbialiœmy nasz¹ wiedzê na temat Unii Europejskiej i krajów cz³onkowskich. Zwyciêzcami klubowego konkursu skojarzeñ dotycz¹cych krajów europejskich zostali: £ukasz Gryniewicz, £ukasz Ko³odziejczyk i Micha³ Suchwa³ko. 27 lutego wszyscy cz³onkowie Klubu wziêli udzia³ w zawodach szkolnych XII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Najlepszy wynik uzyska³ £ukasz Ko³odziejczyk.

17 paŸdziernika 2007 r., w ramach akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „M³odzi g³osuj¹”, SKE przeprowadzi³ w naszej szkole prawybory parlamentarne.

29 listopada zorganizowaliœmy wieczór andrzejkowy,. By³y wró¿by, lanie wosku i straszne opowieœci przy œwiecach. Jeœli wierzyæ tym wró¿bom, jako pierwsza za m¹¿ wyjdzie Edyta. Jej but dotar³ pierwszy do drzwi wyjœciowych ze szko³y.

18 grudnia spotkaliœmy siê, aby po³amaæ siê op³atkiem i podzieliæ dobrymi ¿yczeniami. Oprócz op³atka, kolêd, choinki i s³odyczy by³y te¿ informacje o zwyczajach œwi¹tecznych i potrawach w ró¿nych krajach. Nie zabrak³o te¿ opowieœci o naszych rodzinnych tradycjach, o zapamiêtanych z dzieciñstwa Gwiazdkach, Miko³ajach i prezentach.

25 kwietnia 2008 roku w ramach obchodów Dnia Europejskiego, zorganizowaliœmy II edycjê programu "Europa da siê lubiæ". W szkolnej wersji telewizyjnego show wziêli udzia³ uczniowie klas I-ych i II-ich Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz I-ej Technikum. Poszczególne klasy zebra³y informacje i zaprezentowa³y swoj¹ wiedzê na temat zwyczajów, gustów kulinarnych, zainteresowañ sportowych, osi¹gniêæ naukowych i popularnych postaci w wybranych krajach europejskich. Prezentacje mia³y charakter nies³ychanie urozmaicony – pokazy, parodie, scenki i skecze. Jury, w którego sk³ad wchodzili nauczyciele i absolwenci, najwy¿ej oceni³o klasê II b, która przedstawia³a Rosjê, II c (Hiszpania) i I b (Francja). Wszystkim klasom dziêkujemy za zaanga¿owanie i udzia³ w naszej imprezie.

Rok szkolny 2006/2007

Nasz¹ dzia³alnoœæ w klubie w roku szkolnym 2006/2007 zaczêliœmy od zabaw i gier, których celem by³o bli¿sze poznanie cz³onków grupy, dostrze¿enie podobieñstw i ró¿nic miêdzy nami. Kilka zajêæ poœwiêciliœmy uœwiadomieniu sobie stereotypów spo³ecznych i narodowych, którymi siê kierujemy, a które przewa¿nie s¹ nieprawdziwe i przestarza³e.

Spotkania klubowe to nie tylko zabawy integracyjne, ale równie¿ pog³êbianie naszej wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej. W listopadzie 2006r. wszyscy cz³onkowie klubu wziêli udzia³ w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

15 marca 2007r. odby³ siê klubowy konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Trzeba by³o wykazaæ siê znajomoœci¹ hymnów, flag, stolic poszczególnych pañstw cz³onkowskich Unii. Wiele pytañ dotyczy³o te¿ podstawowych informacji na temat osi¹gniêæ kulturalnych, sportowych i cywilizacyjnych. Zwyciê¿y³y uczennice klasy II b:

  • 1. miejsce - Magdalena Juchniewicz
  • 2. miejsce - Dominika Piluk
  • 3. miejsce - Anna Toczko

Dzieñ Europy w roku szkolnym 2006/2007 zorganizowaliœmy 27 kwietnia. Tego dnia uczniowie klas trzecich odbierali œwiadectwa ukoñczenia szko³y, a nasza impreza mia³a to wydarzenie uœwietniæ. Tym razem has³o przewodnie to: "Historia Europy w krzywym zwierciadle". Uczniowie klas I i II zaprezentowali charakterystyczne dla poszczególnych pañstw postacie i wydarzenia. Zgodnie z przyjêt¹ konwencj¹ autorzy scenariuszy nie przywi¹zywali zbyt wielkiej wagi do prawdy historycznej i potraktowali rzecz z przymru¿eniem oka. Rada Pedagogiczna przyzna³a swoj¹ nagrodê klasie I B za przedstawienie historii Anglii, a publicznoœæ nagrodzi³a klasê I A za historiê Francji.

Rok szkolny 2005/2006

Najwiêkszym osi¹gniêciem Szkolnego Klubu Europejskiego jest niew¹tpliwie nawi¹zanie kontaktu z m³odzie¿¹ z gimnazjum w Goppingen (Niemcy) i z liceum w Sankt Petersburgu (Rosja) w ramach projektu Waltera Badera. Efektem tych kontaktów by³o spotkanie w dniach 11 - 18 wrzeœnia 2005 roku w Suchowoli. Do centrum Europy przyjecha³o 7 Rosjan i 16 Niemców z opiekunami. Wspólnie realizowaliœmy projekt pana Waltera Badera, na który uzyska³ pieni¹dze z niemieckiej fundacji. Celem projektu by³o wzajemne poznanie, walka ze stereotypami i uprzedzeniami, wymiana myœli i doœwiadczeñ. To by³ wspania³y tydzieñ, pe³en atrakcji, emocji i niezapomnianych wra¿eñ.

W roku szkolnym 2005/2006 SKE w ramach programu "Szko³a moich marzeñ" finansowanego przez Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y przygotowa³ do druku folder "Liceum w Centrum Europy". W broszurze tej znalaz³y siê informacje dotycz¹ce historii naszej szko³y, osi¹gniêæ uczniów i dzia³alnoœci kó³ zainteresowañ, a tak¿e strony poœwiêconej historii Suchowoli i postaci ks. Jerzego Popie³uszki. W roku nastêpnym planujemy przygotowaæ angielsko- i francuskojêzyczn¹ wersjê tego folderu.

28 kwietnia 2006 roku zorganizowaliœmy kolejny Dzieñ Europejski w naszej szkole. Tym razem przyjêliœmy has³o "Prawie - Eurowizja, Prawie - Mistrzostwa Europy"- ³¹cz¹c w ten sposób elementy artystycznych i sportowych zmagañ poszczególnych klas reprezentuj¹cych wybrane pañstwa europejskie.

Rok szkolny 2004/2005

Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkó³ w Suchowoli powsta³ 12 marca 2004 roku z inicjatywy 12 uczniów kl. I - II, pod opiek¹ nauczyciela historii i wiedzy o spo³eczeñstwie - mgr Danuty Rusel.

Za³o¿yciele sformu³owali i uchwalili swój statut oraz og³osili konkurs na logo Klubu. Zwyciêzc¹ konkursu i autorem klubowego znaku zosta³ Dariusz KoŸbiel. Zgodnie z przyjêtym statutem 2 kwietnia 2004 roku przeprowadzono wybory do w³adz Klubu powo³uj¹c prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

Klub zainaugurowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ w szkole organizuj¹c 29 kwietnia 2004 roku Biesiadê Europejsk¹. Do zabawy wci¹gniêto ca³¹ szko³ê - wszystkie klasy i wychowawców. Biesiadê poprzedzi³ tydzieñ muzyki europejskiej w szkolnym radiowêŸle. Poszczególne klasy prezentowa³y obyczaje, kulturê, a przede wszystkim przysmaki kulinarne wybranych krajów Unii Europejskiej. Najwiêkszym sukcesem by³o powszechne zaanga¿owanie w przygotowanie tej imprezy.

Statutowe cele Klubu - propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji europejskiej, pog³êbianie wiedzy o instytucjach europejskich, analizowanie wyzwañ stoj¹cych przed wspó³czesn¹ Europ¹ - realizujemy organizuj¹c szkolne konkursy w ramach akcji "Moja szko³a w Europie", ale tak¿e przygotowuj¹c siê i bior¹c udzia³ w konkursach typu "U wrót Europy", w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym.

Cz³onkowie SKE bior¹ udzia³ w cotygodniowych spotkaniach w siedzibie Klubu, która znajduje siê w lokalu radiowêz³a. Zgromadzono tam materia³y informacyjne dotycz¹ce Polski, regionu, pañstw cz³onkowskich Unii. Z tej biblioteczki europejskiej mog¹ korzystaæ wszyscy zainteresowani uczniowie. O dzia³alnoœci Klubu informuje gazetka œcienna. Nasz Klub zosta³ wpisany do "bazy szkolnych klubów europejskich" prowadzonej przez Fundacjê im. Roberta Schumana. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Urzêdem Komitetu Integracji Europejskiej. 8 czerwca 2004 cz³onkowie SKE zorganizowali prawybory do Parlamentu Europejskiego, w których udzia³ wziêli uczniowie klas I-II. Wybory by³y oczywiœcie powszechne, tajne i równe.

G³ówn¹ imprez¹ zorganizowan¹ w kwietniu 2005 roku by³a szkolna edycja programu "Europa da siê lubiæ". Naœladuj¹c telewizyjne show, przedstawiciele poszczególnych klas wcielili siê w postaci Europejczyków, opowiadaj¹c o zwyczajach, gustach i osi¹gniêciach swoich krajów.