STATUT SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Klub Europejski działa przy Zespole Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2.
 2. Klub używa nazwy „Szkolny Klub Europejski”, posiada logo oraz własną siedzibę.
 3. Opiekunem Klubu jest mgr Danuta Rusel.
 4. Klub zostaje ustanowiony na czas nieokreślony jako organizacja wewnątrzszkolna działająca na zasadach koła zainteresowań.
 5. Klub funkcjonuje przez cały rok szkolny. Może także prowadzić działalność w czasie wakacji, jeżeli wynika to z jego planu pracy.
Rozdział II

Cele i zadania Klubu

 1. Celem Klubu jest:
  1. zdobywanie i propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej, integracji europejskiej,
  2. poszerzanie wiedzy na temat Europy w różnych aspektach: geografia, historia, kultura, gospodarka,
  3. pogłębianie wiedzy o instytucjach europejskich oraz innych organizacjach międzynarodowych,
  4. analizowanie wyzwań stojących przed współczesną Europą,
  5. budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności w oparciu o wartości duchowe, tradycje europejskie, ojczyste i regionalne,
  6. rozbudzanie wśród młodzieży wzajemnej tolerancji i szacunku,
  7. kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury regionalnej,
  8. współpraca z innymi klubami europejskimi,
  9. rozwijanie współpracy między młodymi Europejczykami poprzez nawiązywanie kontaktów,
  10. rozwijanie u młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, dziedzictwo kulturowe.
 2. Zadania Klubu to:
  1. organizowanie spotkań informacyjnych, konkursów, różnego rodzaju akcji mających na celu promowanie edukacji europejskiej,
  2. gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących Polski, regionu, najbliższego środowiska oraz państw członkowskich Unii,
  3. utworzenie ośrodka informacji o Europie (biblioteczka europejska),
  4. zbieranie dokumentów mówiących o prawach i zasadach panujących w Europie,
  5. stworzenie gazetki ściennej informującej o działalności Klubu,
  6. nawiązanie współpracy z Fundacją im. Roberta Schumana,
  7. organizowanie Dnia Europejskiego.
 3. Klub realizuje swój program poprzez:
  1. współpracę z organizacjami zajmującymi się integracją europejską,
  2. współpracę z innymi klubami,
  3. korzystanie z Internetu – wyszukiwanie informacji i nawiązywanie kontaktu.
Rozdział III

Zasady członkostwa w Klubie

 1. Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń Zespołu Szkół w Suchowoli.
 2. Warunki członkostwa:
  1. regularne uczestniczenie na spotkaniach Klubu,
  2. aktywny udział w pracach Klubu,
  3. wykonywanie zadań wyznaczonych przez Zarząd Klubu,
  4. podpisanie deklaracji członkostwa.
 3. Każdy członek Klubu ma prawo:
  1. zgłaszać swoje uwagi, wnioski, propozycje do planu pracy Klubu,
  2. kandydować do Zarządu Klubu,
  3. zrezygnować z członkostwa.
 4. Członek Klubu ma obowiązek:
  1. przestrzegać zasad panujących w Klubie,
  2. spełniać warunki członkostwa,
  3. przyczyniać się do realizacji celów i zadań Klubu.
 5. Członkostwo w Klubie wygasa wraz z ukończeniem Szkoły.
Rozdział IV

Zasady działania władz Klubu

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
  2. Zarząd Klubu.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1. prezes,
  2. wiceprezes,
  3. sekretarz,
  4. skarbnik.
 3. Zarząd wybierany jest w wyborach bezpośrednich, równych i tajnych przez wszystkich członków Klubu.
 4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
 5. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 75 % członków Klubu.
 6. Zadania Zarządu Klubu:
  1. reprezentacja Klubu,
  2. kierowanie działalnością Klubu,
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności i prowadzenie dokumentacji,
  4. opracowywanie planu pracy,
  5. dbanie o finanse Klubu.
 7. Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Do jego kompetencji należy:
  1. uchwalanie programu działania,
  2. wybór, odwołanie członków Zarządu,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
  4. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Klubu nie zastrzeżonych dla innych władz.
Rozdział V

Fundusze Klubu

 1. Na fundusze Klubu składają się:
  1. środki uzyskane od Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli,
  2. dotacje uzyskane od władz gminnych i powiatowych,
  3. środki uzyskane od sponsorów.
Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Opiekun ponosi odpowiedzialność za ogólny rozwój Klubu.
 2. Zmiany w Statucie Szkolnego Klubu Europejskiego mogą być wprowadzone przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu, przy obecności co najmniej 75% członków, większością 2/3 głosów.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia 25 marca 2004.